Home Algemeen Geschiedenis Koningen & Keizers Leden Onderdelen Contact

Het bestuur

Op dit moment bestaat het bestuur/de overheid van het gilde van Groeningen uit een hoofdman, een 1e deken, een 2e deken, twee dekens, een commandant, een 1e gildtmeester, een 2e gildtmeester, een koning en een keizer. De meeste leden van het bestuur zijn in kostuum te herkennen aan de zilveren schilden met daarop hun functie binnen het bestuur.
Het bestuur wordt (op de koning en keizer na) door de leden van het gilde gekozen met de meerderheid van stemmen (de helft van het aantal uitgebrachte stemmen plus een). Wanneer dat aantal niet gehaald wordt, dan volgt een herstemming. Als bij herstemming de meerderheid niet behaald wordt, moet nogmaals gestemd worden en wordt diegene gekozen, die de meeste stemmen verwierf. Bij staking van stemmen beslist het lot. De stemmingen dienen schriftelijk te geschieden, tenzij de vergadering dit anders wenst.
Het bestuur treedt om de 4 jaar in volgorde af, met dien verstande dat 1e en 2e deken niet gelijktijdig kunnen aftreden. Diegene die aftreedt, kan zich herkiesbaar stellen. Wanneer er geen tegenkandidaten zijn, wordt hij weer voor 4 jaar herkozen bij acclamatie. De bestuursfuncties worden onderling verdeeld binnen het bestuur. Besluiten kunnen op de vergadering worden genomen bij aanwezigheid van minimaal 3 bestuursleden. Bij zaken, waarbij het bestuur het raadzaam vindt om alle leden te raadplegen, wordt een algemene ledenvergadering bij elkaar geroepen.
Het bestuur heeft de mogelijkheid om leden te royeren. Dit mag worden gedaan bij eenieder die zich niet ordelijk gedraagt tot nadeel van het gilde en/of eenieder die de toevertrouwde goederen van het gilde verwaarloost of moedwillig vernield. Wanneer een lid geroyeerd wordt, geldt dit voor de rest van zijn leven.

Functies van het bestuur/ de overheid:

Hoofdman:
De hoofdman is de belangrijkste en ook de allerhoogste in rang van de oversten, die tesamen de gildeoverheid vormen. In aanzien staat hij dus boven de koning. Hij is voorzitter van alle vergaderingen gezamenlijk met andere bestuursleden, bij afwezigheid wordt hij vervangen door een ander bestuurslid. Is vertegenwoordiger van het gilde naar buiten bij activiteiten en bijzondere evenementen.

1e Deken:
Secretaris. Het bijhouden van notulen, ledenregister en schriftelijke communicatie binnen en buiten de kring. Het bijeen roepen van vergaderingen en oproepen tot activiteiten en bijzondere evenementen, het bijwonen van de algemene jaarvergadering van de kring.

2e Deken:
Penningmeester. Het bijhouden van de financiën in alle opzichten.

Dekens:
Binnen het gilde kennen we twee dekens. Geen speciale functie. Ze moeten alle bestuursleden helpen bij het uitvoeren van hun functies.

Commandant:
Alle bestuursleden helpen bij hun functies en het hele gilde bij activiteiten ordelijk commanderen en op tijd laten vertrekken. Daarnaast heeft hij verder te zorgen voor de netheden en de ordelijkheid bij elke presentatie en voor de orde op het schietterrein.

1e en 2e Gildtmeester:
Deze hebben twee jaar zitting in het bestuur en de twee jaar overlappen elkaar. Ze hebben de zorg over het gildezilver en houden tevens een archief bij. Dit archief zal bijvoorbeeld bestaan uit in- en uitgaande brieven van het gilde, krantenknipsels over Groeningen en foto's betreffende ons gilde en andere zaken die zij van belang vinden. Tevens zullen zij de tentoonstellingen mede verzorgen tijdens de gildedagen, maar ze kunnen daarbij ook andere gildenbroeders inschakelen.

 

 
Copyright 2004, Theun de Bruijn ^_^b