Home Algemeen Geschiedenis Koningen & Keizers Leden Onderdelen Contact

Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk

De schuttergilden in Brabant zijn in een aantal kringen ondergebracht. De namen van deze kringen zijn ontleend aan het gebied waar de kring gevormd is. Op dit moment bestaan er in Brabant de volgende kringen van schuttersgilden:

•  Kring Baronie en Markiezaat
•  Kring Kempenland
•  Kring Het Kwartier van Oirschot
•  Kring Land van Cuijk
•  Kring Maasland
•  Kring Peelland

Groeningen is aangesloten bij de kring Land van Cuijk en deze kring omvat ruwweg het gebied dat ligt tussen de plaatsen Cuijk, Ravenstein, Zeeland en Overloon. Bovendien zijn bij deze kring een aantal gilden uit Noord-Limburg aangesloten en het Groot Gaesbeekergilde uit Soest in Utrecht.
Op 29 november 1933 werd er in Boxmeer een vergadering belegd en op deze vergadering werd officieel besloten de “Bond van Schuttersgilden Land van Cuijk” op te richtten. Op dit moment werd er een definitief bestuur gekozen en er werd een bescheiden reglement vastgelegd dat het hoogst nodige regelde. Er traden toen uit de volgende plaatsen schuttersgilden toe als lid van de Bond: Sint Agatha, Sint Anthonis, Beers, Beugen, Boxmeer, Escharen, Gassel, Groeningen, Haps, Holthees, Sint Hubert, (Groot) Linden, Mill, Oeffelt, Oploo, Ravenstein, Sambeek, Vianen en Vierlingsbeek. Het beschermheerschap van de nieuwe bond werd door de Commissaris der Koningin in Noord-Brabant op zich genomen.
De kring is een verbond van schuttersgilden met als doel, in gezamenlijk overleg en gemeenschappelijke besluitvorming, de nu bestaande schuttersgilden afzonderlijk en het gildewezen in het algemeen in stand te houden. De kring wil dit doen in de geest en de tradities van de Brabantse gilden, zoals in de bedoeling heeft gelegen van de oprichters en stichters van de schuttersgilden, namelijk in broederschap. Deze broederschap is van oudsher gebaseerd op de Heilige Schrift en dus nauw verbonden met de Rooms Katholieke kerk. De hoofdtaak van de kring is het stimuleren en begeleiden van alle activiteiten die leiden tot het uitdragen van de gilde-idealen door de gildebroeders binnen de schuttersgilden. Ook het stimuleren en begeleiden van activiteiten in andere kringen behoort tot de taak, dit ter versterking van het gildewezen in het algemeen.
Om deze hoofdtaak gestalte te geven voert de kring de volgende taken uit:

•  Het begeleiden van de bij de kring aangesloten schuttersgilden, vooral in organisatorisch opzicht;
•  Het leggen van contacten naar en het samenwerken met de geestelijk en wereldlijke overheid;
•  Het leggen van contacten naar en het uitwisselen van gegevens met andere kringen. Dit vooral met betrekking tot het houden van wedstrijden tijdens de gildedagen;
•  Het houden van gildebijeenkomsten in de kring zoals: landjuwelen, vrije- en kringgildedagen en andere gildemanifestaties met de daaraan gepaard gaande organisatorische begeleiding;
•  Het organiseren van gildedemonstraites, om zoveel mogelijk mensen kennis te laten nemen van de gildetradities en hen zodoende te stimuleren om zelf actief deel te nemen;
•  Het houden van studiebijeenkomsten, vergaderingen en tentoonstellingen met hetzelfde doel als onder het vorige punt;
•  Het nieuw leven inblazen en daarna begeleiden van zogenaamde “slapende” gilden, zodat deze weer actief meedoen in kringverband;
•  Het in archieven brengen en bestuderen van alles wat betrekking heeft op het gildewezen, zowel binnen de kring als daarbuiten of dit te laten doen;
•  Het publiceren of doen publiceren van door studie verworven kennis

Ondanks de bemoeienissen van de kring blijft elk aangesloten schuttersgilde autonoom, met z'n eigen statuten, reglementen en tradities. Om het hierboven beschreven doel te bereiken en om leiding te geven aan de kring is een bestuur gevormd dat bestaat uit een:

•  Voorzitter,
•  Vice-voorzitter,
•  Secretaris,
•  Penningmeester, en
•  Vier gewone bestuursleden

De voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de kring. De kringvoorzitter, de secretaris en de penningmeester hebben tevens zitting in het federatiebestuur. De federatie is een overkoepelend verbond van alle kringen in Brabant.
In de loop der jaren hebben zich verschillende veranderingen voorgedaan in de samenstelling van het bestuur en de aangesloten schuttersgilden. Op dit moment zijn de volgende schuttersgilden aangesloten bij de kring Land van Cuijk:

Aijen - Gilde Sint Antonius Abt en Sint Agatha
Beers - Sint Antoniusgilde
Beugen - Sint Antonius, Sint Sebastianus en Heilig Sacramentsgilde
Blitterswijck - Sint Antoniusgilde
Boxmeer - Heilig Bloedsgilde
Escharen - Gilde Sint Antonius Abt
Gassel - Sint Jansgilde
Geijsteren - Koninklijk Sint Willibrordusgilde
Gennep - Sint Martinusgilde
Grave - Gilde Cloveniers of Schutterye tot Grave
Groeningen - Sint Anthonius en Sint Nicolaasgilde
Haps - Sint Nicolaasgilde
Heijen - Sint Dionysiusgilde
Heumen - Sint Georgius Gilde
Holthees - Onze Lieve Vrouwegilde
Huisseling - Sint Lambertusgilde
Linden - Sint Antonius en Mariagilde
Maashees - Sint Joris en Sint Anthoniusgilde
Milsbeek - Sint Lambertusgilde
Mook - Gilde Sint Antonius Abt
Oeffelt - Gilde Salvator Mundi
Oploo - Sint Matthiasgilde
Overloon - Sint Theobaldusgilde
Ravenstein - Sint Barbaragilde
Sambeek - Sint Antoniusgilde
Sint Hubert - Sint Barbaragilde
St. Anthonis - Gilde van het Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt
Soest - Groot Gaesbeeker Gilde of Sint Aechten Schuttersgilde
Vianen - Sint Sebastianusgilde
Well - Sint Antoniusgilde
Zeeland - Sint Jacobusgilde

Zoals hierboven aangegeven vinden er elk jaar verschillende gildebijeenkomsten plaats in de kring. Via de volgende link kunt u de richtlijnen voor het algemeen klassement vinden, welke bij gildedagen in de kring worden toegepast:

Richtlijnen Algemeen Klassement Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk (2012)


Bron:

- Alem, H. van, e.a., (1983), De Gouden Guld 1933-1983, Kring van Schuttersgilden “Land van Cuijk” , Uitgeverij van Spijk b.v., Venlo (p. 7-8,15-17,61)

 

 
Copyright 2004, Theun de Bruijn ^_^b